Algemene voorwaarden bezorgkoffers - bezorgkoffers.nl

BEZORGKOFFERS
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden bezorgkoffers

Voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Herroepingsrecht
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument:   de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie:   een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager:   elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de  opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier:   het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van  zijn herroepingsrecht.  
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand:   een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op  afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand:   middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,  zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte  zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Lelie trading;
Hogeweg 32;
Telefoonnummer: +31(0)653164573
E-mailadres: sales@bezorhkoffers.nl
KvK-nummer: 20050472
Btw-identificatienummer: NL001222341B65


Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en  bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de  ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien  de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden  langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek  van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos  zullen worden toegezonden.
 4. Voor  het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in  geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien  één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment   geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden  door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel  mogelijk benaderd.
 6. Situaties   die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden   over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien  een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het  aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten  en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle  afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en  kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de  overeenkomst.
 5. Afbeeldingen  bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren  exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 6. Elk  aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is  wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het  aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijzen zijn exclusief BTW
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de   hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de   manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan  controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de   gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De  overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot  stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en  het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien  de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst  van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de  overeenkomst ontbinden.
 3. Indien  de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van  de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web  omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De  ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen  of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals  van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord  aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te  gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De  ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een  duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.  de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij  de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de  uitvoering van de overeenkomst;
e.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst  een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere  overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
 1. Bij   de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door  de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de  ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens   de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik  maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien  redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de  ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte  redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer   de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te  maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen  middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het  product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te  bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld  door middel van een bewijs van verzending.  
 4. Indien   de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht  resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de  koop een feit.  
Bij levering van diensten:
 1. Bij   levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij  de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien  de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,  terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds  terugontvangen is door de Lelie of sluitend bewijs van complete  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden  via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de  consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij  beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de  consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele  waardevermindering van het product.
 4. De  consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is  verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de  koopovereenkomst.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De  ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in  het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft  vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding  te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële  markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod  vermeld.  
 3. Prijsverhogingen  binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of  bepalingen.
 4. Prijsverhogingen  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Alle  prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product  volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. De   ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander  dan normaal gebruik.
 2. Een   door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op  grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele   gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending  van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in  nieuwstaat verkerend.
 4. De   garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de  producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De   geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De   ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien  van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De  ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij  het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van  diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met  inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld,  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan  met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk  kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen   nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.  De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.  
 4. Alle  levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan  de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn  geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In  geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de  ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien  levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te  stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke  wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.  De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de  ondernemer.
 7. Het  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
 1. De  consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit  daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De  consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit  daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
 1. Een  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of   diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een  bepaalde duur.
 1. In  afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-  nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd  voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze   verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend  voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde  mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Een  overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
 1. Als  een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid  en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de  overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
 1. Voor  zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het  ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval  van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze  termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft   ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In  geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. De  ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze  klachtenprocedure.
 2. Klachten  over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig  en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de  consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij  de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht  een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht  van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig  antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij  klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de  ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het  Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien  een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de  ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos  vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
 1. Op  overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het  buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende  dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet  ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden  vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager.

Artikel 17  – U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder  opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen  om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag  inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u  thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen  circa 7,50 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van  uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer  geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact  met ons opnemen via e-mail.  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na  aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede  orde retour ontvangen is.”  

Terug naar de inhoud